Home / بدون کنکور دانشگاه آزاد (page 5)

بدون کنکور دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویش‌خلک – دوقانلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویش‌خلک – دوقانلو با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد درویش‌خلک – دوقانلو می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه …

ادامه مطلب

رشته های دانشگاه آزاد واحد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

رشته های دانشگاه آزاد واحد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد حاجی‌کلا سفلی – حاجی‌کلا علیا می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌دواب – پل‌پا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌دواب – پل‌پا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌دواب – پل‌پا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌دواب – پل‌پا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پایین‌دواب – پل‌پا دوره های بدون کنکور واحد پایین‌دواب – پل‌پادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیا دوره های بدون کنکور واحد گیله‌کلا سفلی – گیله‌کلا علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کش دوره های بدون کنکور واحد عالی‌کلا – عباسعلی‌کشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جورجاده – چاچکام

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جورجاده – چاچکام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جورجاده – چاچکام  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب